COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI" FOCŞANI

 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Planificare orientativă a activităţii pentru anul şcolar 2020 – 2021:

 

Nr. crt.

Luna

                   Tematica

Responsabil

  1.  

Septembrie

       Probleme organizatorice axate pe asigurarea condiţiilor pentru începerea anului şcolar.

       Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie,  a Consiliului pentru Curriculum și a comisiilor cu caracter permanent.

 

Echipa managerială

2. 

Octombrie

       Prezentarea raportului de autoevaluare internă a şcolii pentru anul şcolar 2015-2016.

       Prezentarea raportului de activitate desfăşurată în anul şcolar 2019-2020 şi a planului managerial al comisiilor metodice pentru anul şcolar 2020-2021.

       Analiza rezultatelor testelor iniţiale pe comisii metodice şi stabilirea măsurilor remediale.

       Analiza frecvenţei elevilor la orele de curs în luna septembrie şi prezentarea de către diriginţi a măsurilor de prevenire şi combatere a absenteismului.

        

 

Preşedinte CEAC

Echipa managerială

 

 

Şefii comisiilor metodice

 

Diriginţii claselor

3. 

Noiembrie

       Analiza modului de evaluare a elevilor şi a ritmicităţii notării.

       Analiza absenteismului pe clase în luna octombrie. Măsuri de prevenire şi combatere a absenteismului prezentate de diriginţi. Măsuri de sancţionare.

       Analiza stării disciplinare şi măsuri pentru asigurarea climatului de securitate în şcoală.

Director

Director adjunct

Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei.

4. 

Decembrie

       Prezentarea şi aprobarea PAS.

       Prezentarea şi avizarea proiectului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022.

Echipa de redactare PAS

Director

Director adjunct

5. 

Ianuarie

       Validarea situaţiei la învăţătură pe semestrul I al anului şcolar 2020-2021.

Director

Director adjunct

Diriginţii

6. 

Februarie

       Raportul privind activităţile instructiv-educative desfăşurate în semestrul I.

       Prezentarea planului de activitate pe semestrul al II-lea.

       Evaluarea activităţii şi formularea recomandărilor pentru cadrele didactice care solicită gradaţii de merit.

Director

Director adjunct

Şefii comisiilor metodice

7. 

Martie

       Prezentarea şi stabilirea activităţilor în cadrul fiecărei comisii metodice

       Analiza stadiului de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenelor de bacalaureat şi de atestare a competenţelor profesionale.

Şefii comisiilor metodice

Consilier educativ

Director

Director adjunct

 

8. 

Aprilie

       Analiza rezultatelor obținute de elevi la simulările naționale.

        

       Analiza modului de evaluare a elevilor şi a ritmicităţii notării.

Consilier educativ

Director

Director adjunct

Şefii comisiilor metodice

9. 

Mai

       Stabilirea modalităţilor de promovare a ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2021-2022 şi a activităţii unităţii de învăţământ în comunitatea locală şi în judeţ.

       Organizarea festivităţii încheierii anului şcolar 2020-2021.

Şefii comisiilor metodice

Director

Director adjunct

Diriginţii

10. 

Iunie

 Validarea raportului prezentat de diriginţi privind situaţia şcolară pe   semestrul al II-lea şi pe anul şcolar 2020-2021

Evaluarea calitativă a activităţii CEAC<