COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI" FOCŞANI

Componența Consiliului de administrație

an școlar 2020 - 2021 

președinte: Răvaș Marilena, director

membri: Drăgan Maria Florența, profesor

              Zahariuc Tincuța, profesor

              Ciolpan Daniela, profesor

              Nedelcu Cristina, reprezentant al primarului

              Costea Ionel, reprezentant al Consiliului local

              Gheoca Corneliu, reprezentant al Consiliului local

              Mățău Camelia , reprezentant al părinților

              Enachi Lorena, reprezentant al elevilor

 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Activitatea de conducere şi administrare a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’ Focşani necesită întruniri ordinare lunare ale Consiliului de Administraţie. Pentru aceasta se stabileşte următoarea planificare orientativă a activităţii pentru anul şcolar 2020 – 2021:

Luna

Tematica

Responsabil

Septembrie

1.1. Organizarea deschiderii noului an şcolar

1.2. Încadrări 2020 – 2021

1.3. Diriginţi 2020 – 2021

1.4. Stabilirea responsabililor comisiilor metodice

1.5. Stabilirea componenţei comisiilor de lucru

1.6. Stabilirea programului de desfăşurare a cursurilor

1.7. Transferuri elevi

1.8. Discutarea şi validarea raportului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de corigenţe, diferenţe, încheierii situaţiilor şcolare pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Director

Membri CA

Octombrie

2.1. Discutarea şi validarea ,,Raportului activităţii manageriale pe anul şcolar 2019 – 2020’’

2.2. Discutarea şi validarea ,,Raportului compartimentului financiar contabil cu privire la utilizarea resurselor financiare pe anul şcolar 2019 – 2020’’

2.3. Discutarea şi validarea ,,Raportului de autoevaluare internă’’, întocmit de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, pentru anul şcolar 2019 – 2020

2.4. Stabilirea atribuţiilor membrilor consiliului de administraţie în anul şcolar 2020 – 2021.

2.5. Discutarea şi aprobarea tematicii şedinţelor Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral pentru anul şcolar 2020 – 2021.

2.6. Discutarea şi aprobarea Regulamentului Intern

2.7. Aprobarea planului managerial al consilierului pentru programe educative

2.8. Aprobarea burselor de merit, de studiu, sociale şi de boală pentru elevi, în anul şcolar 2020 – 2021

2.9. Probleme organizatorice pentru anul şcolar în curs.

Director

Membri CA

Noiembrie

3.1. Analiza frecvenţei, notării ritmice şi a stării disciplinare şi măsuri pentru asigurarea climatului de securitate în şcoală

3.2. Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 - 2022.

3.3. Perfecţionarea cadrelor didactice, programe de formare. Înscrieri cadre didactice la grade didactice

3.4. Discutarea şi avizarea planului de activităţi pentru 2020  - 2021 al Consiliului Elevilor

Director

Membri CA

Coordonatorii comisiilor metodice şi de lucru

 

Decembrie

4.1. Analiza activităţii Comisiei metodice ,,Limba română’’ şi măsuri de îmbunătăţire